# عنوان تعداد قیمت  
  مجموع قیمت ها تومان
موسسه انتشارات دانشگاه تهران
نام : موسسه انتشارات دانشگاه تهران
مدیر مسئول : دکتر روح‌اله دادی
حوزه فعالیت : دانشگاهی
سال تاسیس : ۱۳۲۵

موسسه انتشارات دانشگاه تهران

موسسه انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ خورشیدی به صورت مستقل و رسمی آغاز به کار کرد. دکتر پرویز ناتل خانلری نخستین شخصیت آغازگر این حرکت انتشاراتی بود. پس از دکتر خانلری، شادروان دکتر ذبیح الله صفا با یاری دکتر حسین مینوچهر مدیریت توسعه انتشارات را با شایستگی به عهده گرفتند. در این هنگام بود که آثار پرباری زمینه ساز شکوه انتشارات دانشگاه تهران شد. سپس دکتر حافظ فرمانفرماییان این وظیفه را به عهده گرفت، اما به علت مسافرت علمی به امریکا، آقای دکتر ایرج افشار به مدت هفت سال در گسترش انتشارات تلاش کرد. پس از آقای دکتر ایرج افشار، دکتر کوهستانی و پس از آن شادروان دکتر بهرام فره وشی عهده دار ریاست انتشارات و چاپ دانشگاه شدند. در شهریور ۱۳۵۷ تا اوایل اسفند ۱۳۵۷ دکتر حسین عرفانی و پس از وی به مدت دو سال دکتر داریوش فاتحی مسئولیت اداره مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران را به عهده گرفتند. پس از وی، دکتر فیروز حریرچی به مدت شش سال سرپرست مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران شد. پس از دکتر حریرچی، دکتر شکرچی زاده برای بار نخست از ۱۳۶۶ سرپرستی موسسه را به عهده گرفت. وی نیز در سال ۱۳۶۹ برای ادامه تحصیلات به خارج از کشور رفت و دکتر عباس راستگو بمدت هفت سال سرپرست انتشارات و چاپ شد. در نیمه سال ۱۳۷۷ دکتر محمدعلی راد عهده دار سرپرستی انتشارات شد. از آغاز سال ۱۳۷۸ بار دیگر سرپرستی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران به دکتر محمد شکرچی زاده واگذار شد.ازسال ۱۳۸۵تا آذر ماه ۱۳۸۸آقای دکتر سید حمید طالب زاده عهده دار ریاست موسسه بودند وازاین تاریخ تا فروردین ۱۳۹۰آقای دکتر جان اله کریمی مطهر ریاست انتشارات را بر عهده د اشتند،سپس آقای دکتر حسن سرشتی به سمت مدیر کل خدمات پژوهشی و ریاست موسسه انتشارات منصوب شدند.هم اینک مدیریت اداره کل خدمات پژوهشی وانتشارات دانشگاه بر عهده اقای دکتر ایرج اله دادی است.

 
آخرین کتاب های همین انتشارات
عنوان پیام
متن پیام