# عنوان تعداد قیمت  
  مجموع قیمت ها تومان
موضوعات کتاب ها
    105106110114118121126133134135136113911401141114211441145
تک‌نگاشت‌‌ های محله‌‌ ای، گزیده‌ ای از گزارش‌ های پژوهشگران محله از شهر تهران

تک‌نگاشت‌‌ های محله‌‌ ای، گزیده‌ ای از گزارش‌ های پژوهشگران محله از شهر تهران

تعداد بازدید : ۷۲۸
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۱

محله‌های تهران خواه قدیمی و خواه جدید، هر کدام دنیای خود را دارند. این تفاوت را می‌توان هم در ظاهر آنها دید و هم در خلق و خوی رفتار و آداب و سلوک ساکنان هر محله. اگر تهران‌نشینان خود را «تهرانی» می‌نامند، به این معنا نیست که همه آنها در بستری یک‌شکل و یکنواخت از کالبد شهری به سر می برند و می‌شود ویژگی یکسانی از صفات تیپولوژیک را برایشان برشمرد. برعکس، منطقی‌تر این است که تهران را به مثابه آمیزه خر ...

خانواده و زندگی شهری، تحول خانواده ها در بستر تجدد، شهرنشینی و رسانه ای شدن

خانواده و زندگی شهری، تحول خانواده ها در بستر تجدد، شهرنشینی و رسانه ای شدن

تعداد بازدید : ۹۱۸
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۱

میان نهاد خانواده و روابط و مناسبات اجتماعی، ساختار های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه، رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد، به گونه ای که هرگونه سیاست گذاری و اقدام برای توسعه به ویژه در حوزه مدیریت شهری، ضرورتاً باید با در نظر گرفتن نقض و کارکرد نهاد خانواده صورت گیرد.

آموزش شهروندی و توسعه اجتماعی

آموزش شهروندی و توسعه اجتماعی

تعداد بازدید : ۸۱۳
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۱

(شهروند) مفهومی تکامل یافته و پربسامد در گفتارهای اجتماعی فرهنگی معاصر است. این واژه اشاره به دگرگونی ذهنی و رفتاری شهرنشینانی دارد که پس از گذراندن دورانی از زندگی خود در فضا شهری، نوعی رشذ اجتماعی و فرهنگی را به مرور تجربه میکنند تا توانایی سازگاری زیست در شهرهای بزرگ و پیچیده را بدست آورند.

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد نخست

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد نخست

تعداد بازدید : ۸۸۰
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۰

شهر این محصول بشری مجموعه ای از کالبد و اجتماع را در برمیگیرد و انسان شهرنشین را در سطحی بسیار وسیع و در بستری از ارتباطات پیچیده، به سویی رهنمون میسازد که علی القاعده باید جهت گیری آن را راستای دستیابی او به کمال انسانیت و حیات طیبه باشد، چرا که شهر فقط یک سکونت گاه نیست، بلکه آبادی است که باید روح اجتماع در آن متبلور شده و هویت بگیرد.

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد دوم

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد دوم

تعداد بازدید : ۶۲۸
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۰

باید پذیرفت که شهر تجلی گاه، مناسبات و عرصه تولید اجتماعی است و براساس پیدایش شهر و گسترش شهرنشینی در دنیای امروز بر مبنای همکاری و تعامل نیروهای اجتماعی ساکن در آن برای پاسخگویی بهتر به نیاز های مشترک بوده اما تعمق در سیر و سیره پرفراز و نشیب شهرها بیانگر آن است که متاسفانه شهر به عنوان محیط صرف جغرافیایی که تنها جمعیتی در آن زیست میکند نگریسته شده و نه به عنوان یک سازه اجتماعی.

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد سوم

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد سوم

تعداد بازدید : ۶۷۰
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۰

شهر این محصول بشری مجموعه ای از کالبد و اجتماع را در برمیگیرد و انسان شهرنشین را در سطحی بسیار وسیع و در بستری از ارتباطات پیچیده، به سویی رهنمون میسازد که علی القاعده باید جهت گیری آن را راستای دستیابی او به کمال انسانیت و حیات طیبه باشد، چرا که شهر فقط یک سکونت گاه نیست، بلکه آبادی است که باید روح اجتماع در آن متبلور شده و هویت بگیرد.

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد چهارم

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد چهارم

تعداد بازدید : ۶۵۶
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۰

باید پذیرفت که شهر تجلی گاه، مناسبات و عرصه تولید اجتماعی است و براساس پیدایش شهر و گسترش شهرنشینی در دنیای امروز بر مبنای همکاری و تعامل نیروهای اجتماعی ساکن در آن برای پاسخگویی بهتر به نیاز های مشترک بوده اما تعمق در سیر و سیره پرفراز و نشیب شهرها بیانگر آن است که متاسفانه شهر به عنوان محیط صرف جغرافیایی که تنها جمعیتی در آن زیست میکند نگریسته شده و نه به عنوان یک سازه اجتماعی. ...

چکیده مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

چکیده مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

تعداد بازدید : ۵۷۶
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۰

شهر این محصول بشری مجموعه ای از کالبد و اجتماع را در برمیگیرد و انسان شهرنشین را در سطحی بسیار وسیع و در بستری از ارتباطات پیچیده، به سویی رهنمون میسازد که علی القاعده باید جهت گیری آن را راستای دستیابی او به کمال انسانیت و حیات طیبه باشد، چرا که شهر فقط یک سکونت گاه نیست، بلکه آبادی است که باید روح اجتماع در آن متبلور شده و هویت بگیرد.

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد پنجم

مجموعه مقالات همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد پنجم

تعداد بازدید : ۶۲۹
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۳۹۰

باید پذیرفت که شهر تجلی گاه، مناسبات و عرصه تولید اجتماعی است و براساس پیدایش شهر و گسترش شهرنشینی در دنیای امروز بر مبنای همکاری و تعامل نیروهای اجتماعی ساکن در آن برای پاسخگویی بهتر به نیاز های مشترک بوده اما تعمق در سیر و سیره پرفراز و نشیب شهرها بیانگر آن است که متاسفانه شهر به عنوان محیط صرف جغرافیایی که تنها جمعیتی در آن زیست میکند نگریسته شده و نه به عنوان یک سازه اجتماعی. ...

بررسی وضعیت سالمندی در شهر تهران

بررسی وضعیت سالمندی در شهر تهران

تعداد بازدید : ۵۱۵
ناشر : جامعه شناسان
تاریخ چاپ : تابستان ۱۳۹۱

می دانیم که شهر و زندگی شهری محدود به ساختمان ها و سازه های شهری نمی شود بلکه مهم تر از آن مردم هستند که به شهر ، روح زندگی و هویت می بخشند. در توسعه پایدار شهری، شهروندان بازیگران مهم عرصه شهری شناخته می شوند ، از این رو داشتن شناخت درست و صحیح از ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای آنان همواره مورد توجه پژوهشگران و مراکز مطالعاتی بوده و هست. همسو با این روند ، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری ت ...

مجموعه مقالات همایش علمی حکمروایی خوب شهری؛ جلد نخست

مجموعه مقالات همایش علمی حکمروایی خوب شهری؛ جلد نخست

تعداد بازدید : ۴۶۰
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۱

حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان‌ها و نهادهای رسمی ادارۀ شهر از یک سو، و سازمان‌های غیردولتی و تشکّل‌های جامعۀ مدنی از سوی دیگر، شکل می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، حکمروایی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری و هم جامعۀ مدنی را در‌بر‌می‌گیرد و بر حقانیت و تقویت عرصۀ عمومی تأکید می‌کند. برایان مک لالین ، نخستین نظریه‌پردازی است که در سال ۱۹ ...

مجموعه مقالات همایش علمی حکمروایی خوب شهری؛ جلد دوم

مجموعه مقالات همایش علمی حکمروایی خوب شهری؛ جلد دوم

تعداد بازدید : ۵۳۶
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۱

تحولات توسعه شهری در چند دهه اخیر، به‌تدریج سبب شده تا شیوه‌های مدیریتی، هرچه بیشتر به سمت دموکراتیک‌تر شدن بروند؛ به عبارت دیگر، در مقابل رویکردهای بالا به پایینِ حکومت‌ها، در این فرایند، حکومت‌ها باید نسبت به تحولات شهری و مسائل آن، «پاسخگوتر» و نسبت به جامعه «مسئول‌تر» باشند. یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمروایی خوب شهری است. این موضو ...

1
2 3
...
8 <
عنوان پیام
متن پیام